Category Archives: Plaće

Naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2022. godini

Ako obveznik zapošljavanja ne zaposli dovoljan broj osoba s invaliditetom, a sve u svezi Zakona o profesionalnoj rehabilitacija i zapošljavanju osoba s invaliditetom te Pravilnikom o utvrđivanju kvote prema kojima je svaki poslodavac koji zapošljava 20 i više radnika dužan zaposliti kvotu od 3% od ukupnog broja radnika, dužan je plaćati naknadu za nezapošljavanje osoba […]

read more

Minimalna plaća direktora za 2022.

Prema odredbama Zakon o doprinosima, od 01. siječanja 2022. mijenja se minimalna plaća za direktora odnosno člana uprave (zaposlenog i to prema umnošku prosječne plaće objavljenog od Državnog zavoda za statistiku (NN 118/2021) i koeficijenta 0,65. Dakle, minimalni mjesečni iznos za obračun doprinosa iznosi 6.199,05 HRK, što je povećanje za 5% u odnosu na tekuću […]

read more

Minimalna plaća za 2022.

Uredbom o visini minimalne plaće (NN 117/21) definirana je nova minimalna bruto plaća u iznosu od 4.687,50 HRK. Uobičajeno nova minimalna bruto plaća počinje s primjenom u obračunu za siječanj 2022 i najčešće isplatom u veljači 2022.

read more